Inleiding

Kulturhus Dijkerhoek is een markant gebouw met een succesvol concept, gerund door vele vrijwilligers. Deze accommodatie vormt een centrale ontmoetingsplaats van en voor de inwoners van Dijkerhoek. Het kulturhus biedt plaats aan kinder- en peuteropvang, ZoZijn en diverse verenigingen. Het kulturhus heeft van oudsher bestaansrecht en is verankerd in de Dijkerhoekse gemeenschap. De basis werd in 1928 gelegd omdat inwoners behoefte hadden aan een plek waar zij kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten konden houden. Met financiële ondersteuning van de inwoners kwam toen het gebouw Bethanië tot stand. Sindsdien is er veel op het concept toegevoegd en wordt het gebouw als onmisbaar beschouwd voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van Dijkerhoek. Om het kulturhus ook in de toekomst aantrekkelijk te houden én tijdig in te spelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen, is deze visie ontwikkeld. Bedoeld als onderlegger voor planvorming en als heldere koers voor de komende jaren. 

Missie

“Het kulturhus is dé plek waar inwoners van Dijkerhoek elkaar ontmoeten en waar activiteiten plaatsvinden die de sociale samenhang en het gemeenschapsgevoel bevorderen. Hierdoor draagt het kulturhus bij aan Dijkerhoek als een leefbare, vitale en veilige buurtschap. Daarbij zijn de vrijwilligers, het verenigingsleven en andere partijen een onmisbare schakel in het Kulturhus voor sociale binding en het ontplooien van talenten, nieuwe ideeën en initiatieven”.

Het kulturhus Dijkerhoek werkt vanuit de kernwaarden: 

 • Gezelligheid – het faciliteren van ruimten en service die ook ervaren worden als ‘huiskamer van de buurt’
 • Laagdrempeligheid – het kulturhus is toegankelijk voor het verenigingsleven van Dijkerhoek, voor jong en oud
 • Ontmoeten – iedereen is welkom, ook zonder ‘iets te moeten’
 • Gezamenlijkheid – van, voor en door Dijkerhoekers
 • Kwaliteit – aanbod afstemmen op behoeften van gebruikers
 • Uitnodigend – concept in beweging houden door te inspireren tot vormen van gebruik

Deze kernwaarden worden als een kompas ingezet voor de toekomstrichting van het kulturhus. De wijze waarop, staat beschreven onder het kopje strategie. Daarnaast is gekeken naar de trends die invloed hebben op het concept, onder andere:

 • Demografie (jong, oud, samenstelling huishoudens, vitale leefstijl)
 • Technologie (gemak, efficiënt, globalisering, smart living, groter bereik)
 • Sociaal maatschappelijk (wederzijdse afhankelijkheid, langer zelfstandig, armoede, zorg/welzijn meer op maat, cultureel diverse, van curatief naar preventief)
 • Economie (verandering arbeidsmarkt, regionalisering, ondernemerschap, ZZP)
 • Politiek (wat wordt o.a. binnen het gemeente- en provinciehuis belangrijk gevonden)
 • Duurzaamheid (zowel groen als sociaal) 

Doelstellingen

Het kulturhus is opgericht om inwoners van Dijkerhoek zo prettig mogelijk de gelegenheid te bieden tot ontmoeting en het doen van gezamenlijke activiteiten. Op basis daarvan zijn de volgende doelstellingen bepaald:

 

 • Het kulturhus nodigt uit tot samenwerking in de breedste zin van het woord en staat open voor initiatieven uit de hele gemeenschap.
 • Er wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare ruimte(n) en middelen in het kulturhus en waar nodig wordt het concept inhoudelijk/fysiek uitgebreid.
 • Ruimte(n) in het kulturhus worden zowel functioneel als gezellig ingericht.
 • Er wordt kwaliteit geboden, passend bij de vraag van de gebruikers.
 • Activiteiten passen bij het sociaal maatschappelijk karakter van het kulturhus en er wordt gewerkt met vrijwilligers.
 • De horeca fungeert als ‘omlijsting van activiteiten’ en wordt begrensd door de para commerciële vergunning.
 • Inwoners van Dijkerhoek weten dat het kulturhus van en voor hen is en welke functie het vervult naast andere voorzieningen.
 • De rol van het bestuur is helder begrensd tot besturen en het uitnodigen tot initiatieven en verbinding.
 • Het kulturhus heeft een gezonde exploitatie en een financieel positieve meerjarenprognose. Er is evenwicht in sociaal maatschappelijke en zakelijke inkomsten.

Doelgroepen

De huidige gebruikers van het kulturhus komen met name vanuit het verenigingsleven en kinder- en peuteropvang, ZoZijn. In de toekomst gaat het Kulturhus zich ook richten op:

 • Jongeren en nieuwe doelgroepen
 • Dijkerhoekse ondernemers: mensen die hun netwerk of kennis willen delen
 • Mensen die behoefte hebben aan vitaliteits- of welzijnsactiviteiten

Strategie

Om kulturhus Dijkerhoek ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, wordt geïnvesteerd in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, service, informatie en dienstverlening onder één dak. Belangrijk hierbij is dat de veranderingen een duurzaam karakter hebben, zodat het kulturhus ook in de toekomst kan meebewegen met ontwikkelingen die zich voor doen.

Onder andere wordt ingezet op:

 • Het verhogen van de aantrekkelijkheid van het pand en het concept: wat kan meer uitnodigend, meer efficiënt, biedt meer gemak en verhoogt de gezelligheid?
 • Het creëren van laagdrempeligheid en optimaliseren van bereikbaarheid en toegankelijkheid voor jong en oud. Dit kan door fysiek een aantal zaken te wijzigen, maar ook door verruiming van openingstijden, waardoor de bezoeker vaker kan ontmoeten zonder een concrete activiteit te moeten doen.
 • Het in beeld brengen van hetgeen de nieuw genoemde doelgroepen van belang vinden en daarop een passend aanbod (laten) ontwikkelen.
 • Het inspireren en faciliteren van een activiteitencommissie (paraplumodel waar inwoners met eigen initiatieven aanhaken) waardoor het inhoudelijk aanbod kwalitatief en kwantitatief kan worden versterkt, passend bij de vraag.
 • Het inzetten van experimenten als: jongeren eens per maand de sleutel van het kulturhus geven zodat zij zelf een avond regie hebben over alle mogelijkheden. Op basis van deze ervaring kan de jeugd mogelijk meer verbinding krijgen met het kulturhus.
 • Het invulling geven aan een specifiek thema als ‘Vitaliteit in Dijkerhoek’ met ontwikkeling van een Noaberplein, spreekuurlocatie voor zorg of flexwerkplekken ambulante zorg.
 • En ‘Duurzaamheid in Dijkerhoek’ faciliteren door het operationeel maken van een Repaircafé, dat niet alleen recyclet maar ook sociaal gezien duurzaamheid biedt door ontmoeting.
 • Het moderniseren van verhuurfaciliteiten als ICT aansluitingen, WIFI, groot scherm etc. 

Organisatie

Kulturhus Dijkerhoek is een vereniging met leden en een bestuur en werkt met vrijwilligers. Door actieve betrokkenheid vanuit de inwoners van Dijkerhoek blijft het kulturhusconcept sterk. Daarnaast zijn de contacten met externe organisaties, waaronder ook de gemeente, constructief. Het bestuur van het kulturhus richt zich voornamelijk op bestuurstaken en is uitnodigend en faciliterend m.b.t. uitvoering van activiteiten of het ontplooien van nieuwe initiatieven. De planvorming vanuit de visie wordt door het bestuur gefaseerd in korte, middellange en lange termijn. Met prioritering op basis van een inhoudelijke en financiële onderbouwing. Daarbij wordt zowel in- als extern de nodige helderheid gegeven over de gewenste werkwijze die bijdraagt aan de missie en visie van het kulturhus. In het uitvoeringsproces richt het bestuur zich op samenwerking met het verenigingsleven, inwoners en partners, waar mogelijk.

Communicatie

Om zich te onderscheiden van andere voorzieningen in Dijkerhoek, zal het kulturhus zich óók middels communicatie inzetten om herkenbaar en aantrekkelijk te blijven voor alle gebruikers, waaronder de leden. Dit vraagt van diegenen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering een ‘open vizier’ en een interactieve afstemming met alle lagen van de gemeenschap in en rondom Dijkerhoek. Door het gebruik van een communicatiematrix met communicatiedoelen, -doelgroepen,- boodschap, -kanalen en middelen en planning is deze aanpak vrij makkelijk te ‘managen’. De bedoeling is dat het voor iedereen helder is dat kulturhus Dijkerhoek als locatie van en voor iedereen is die voor passende activiteiten gebruik wil maken van de voorziening(en). Daarnaast wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe bezoekers door onder andere communicatie over gevarieerde programmering.